Activiteiten van het Wilhelmina Sangers Cultuurfonds

Bij het secretariaat van de stichting komen jaarlijks een aantal nominaties binnen voor de prijs van het volgende kalenderjaar
In de afgelopen jaren waren de nominaties en prijzen:
.                         nominaties            prijzen
2011 – 2012       20                                 9
2012 – 2013       15                              10
2013 – 2014       15                              11
2014 – 2015       19                              12
2015 – 2016       10                                 6
2016 – 2017       11                                 6
2017 – 2018       11                                 6
2018 – 2019       10                                 6
2019 – 2020       geen prijzen toegekend
2020 – 2021         3                                 6
2021 – 2022         4                                 2
2022 – 2023         6                                 3

Tot 2014 was er geen website. Werving vond plaats via mond op mond reclame.

Besturen en stichtingen nomineren zich zelf. Zij onderbouwen de nominaties met projectplannen, overzichten van reeds ondernomen activiteiten en financiële gegevens.

Het bestuur beoordeelt welke nominaties het beste voldoen aan onderstaande criteria en informeren de genomineerden over de uitslag.

Criteria, als hier boven beschreven:

  1. het in de meest brede zin bevorderen van de Rooms Katholieke godsdienst en de cultuur in Limburg;
  2. steun geven aan jeugdwerken;
  3. steun verlenen aan een kerk, vooral als het gaat om conservatie of restauratie van kunstschatten.

In de bestuursvergadering van 20 maart 2013 zijn daaraan toegevoegd als nadere criteria voor een prijstoekenning aan jeugdverenigingen:

  1. ingebed zijn in de plaatselijke gemeenschap
  2. breder georiënteerd dan alleen op jeugd: bijv. op senioren of mensen met een beperking
  3. zich duidelijk onderscheiden van andere verenigingen
  4. een duidelijk kerkelijke oriëntatie

Het totaal bedrag aan toegekende prijzen blijft altijd onder het totaal aan inkomsten uit de beleggingsportefeuille, waarin het vermogen is ondergebracht.

Prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats rond 22 mei, de geboortedag van Wilhelmina Sangers.
Nominaties of verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat tot uiterlijk eind februari van het jaar van toekenning.

Nominaties moeten voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar zijn ingediend!